Kiểm toán năng lượng tại Công ty sản xuất & kinh doanh bột Oxit đồng tại KCN Đại An, TP Hải Dương

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Năng lượng Việt Nam đã hoàn thành dự án kiểm toán năng lượng tại Công ty Sản xuất & Kinh doanh bột Oxit đồng làm chất dẫn cho bản mạch điện tử tại KCN Đại An, TP Hải Dương

Kiểm toán năng lượng tại Công ty sản xuất & kinh doanh bột Oxit đồng tại KCN Đại An, TP Hải Dương

Dự Án Kiểm Toán